Уведомление за поверителност

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

 

 

Ние събираме данни за Вас, които да ни дадат възможност да осигурим нормалното протичане на нашите бизнес взаимоотношения и да гарантират, че всеки от нас е в състояние да изпълни  договорните и други задължения, които имаме един към друг и към трети страни.  Във връзка с горното и съобразно разпоредбите на местното законодателство и в зависимост от конкретните обстоятелства ние можем да събираме  някои или всички изброени по-долу данни:

Моля, имайте предвид, че горепосоченият списък с начините, по които събираме Вашите лични данни, не е изчерпателен.

 

 

Ние събираме Вашите лични данни по три основни начина:  

  1. Лични данни, които Вие ни предоставяте;
  2. Лични данни, които ние получаваме от други източници;
  3. Лични данни, които ние събираме автоматично.

 

Лични данни, които Вие ни предоставяте

 

„Дару Кар“ АД има нужда да знае определена информация за Вас, за да изпълним нашите задължения към Вас, за да гарантираме, че Вие изпълнявате точно задълженията си към нас и за да гарантираме, че и двете страни изпълняваме точно задълженията си една към друга. Тази информация ще ни даде възможност да управляваме нормално взаимоотношенията между нас с всичко, което то включват.

Има няколко начина, по които Вие можете да споделяте информация с нас. Те включват:

 

 

Лични данни, които ние получаваме от други източници

 

Ние можем да получим лични данни за Вас от други източници. Тези източници могат да включват:

 

 

Лична информация, която ние събираме автоматично

 

 

 

Съобразявайки се с приложимия закон ние използваме данните на клиентите си за следните цели:

Моля, имайте предвид, че горепосоченият списък с начините, по които използваме Вашите лични данни за тази цели, не е изчерпателен.

 

За да научите повече за правните основания, на които разчитаме, за да можем да използваме и обработваме личните Ви данни по горните начини, моля, вижте секция 11 по-долу, озаглавена \"Правни основания за обработката на данните Ви\".

 

 

 

 

 

 

Всички трети страни, които в определени случаи може да получат данните Ви, ще са в договорни отношения с „Дару Кар“ АД и изрично ще са задължени да пазят и обработват същите съобразно изискванията на Регламента и, когато е приложимо, Закона за защита на личните данни.

 

 

 

 

 

 

 

Една от основните цели на GDPR е да защити и да изясни правата на индивидите във връзка с личните им данни. Дори и ние вече да имаме Вашите лични данни, Вие все още имате различни права във връзка с тях, които посочваме по-долу.

 

За да се свържете с нас във връзка с тези права можете да ни пишете на e-mail: gdpr@avtounion.bg,  Ние ще се заемем с Вашето искане без неоснователно закъснение и във всеки случай не по-късно от 1 месец (което може да се удължи, ако законът допуска това).  Моля да отбележите, че ние може да пазим регистър на нашата комуникация, ако това ще ни помогне да решим случая с Вашите лични данни.

 

GDPR Ви предоставя следните права във връзка с Вашите лични данни:

 

 

 

Най-вероятно категорията \"легитимен интерес\" ще бъде приложима към Вашето възражение и ако Вашето възражение касае обработването на данни от наша страна, защото ние смятаме, че това е необходимо за нашия легитимен интерес, ние трябва да прекратим обработването на личните Ви данни, освен ако не докажем, че:

 

 

 

 

Ние ще имаме право да откажем да се съобразим с Вашето искане по една от следните причини:

 

 

 

Обстоятелствата, при които имате право да поискате да ограничим обработката на личните ви данни, са:

 

 

Ако сме споделили личните ви данни с трети страни, ние ще ги уведомим за ограничената обработка, освен ако това не е невъзможно или включва несъразмерно усилие. Разбира се, ще ви уведомим, преди да премахнете всякакви ограничения при обработването на личните ви данни.

 

 

 

 

 

Комисия за защита на личните данни

бул. „проф. Цветан Лазаров“ 2, София

тел: 02 915 3518

 

Ако желаете да упражнявате някое от тези права или да оттеглите Вашето съгласие за обработката на Вашите лични данни (когато съгласието е нашето правно основание за обработка на Вашите лични данни), моля, свържете се с нас на адрес: гр. София, ул. \"Илия Бешков\" № 2, по e-mail: gdpr@avtounion.bg, или на телефонен номер: 02 9601603.  Моля, имайте предвид, че може да поддържаме регистър на Вашите съобщения, за да ни помогне да разрешим каквито и да било проблеми, които повдигате.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТКА НА ВАШИТЕ ДАННИ

Съществуват редица различни начини, по които законно можем да обработваме Вашите лични данни. Посочили сме ги по-долу.

 

Когато обработването на личните Ви данни е необходимо, за да изпълним задълженията си по договора си с Вас, да гарантираме, че правилно изпълнявате задълженията си към нас и да гарантирате, че изпълняваме задълженията си към трети страни.

 

 

 

Когато обработката е необходима, за да изпълним нашите правни задължения

 

 

 

 

Когато обработването на Вашите чувствителни лични данни е необходимо, за да можем да упражняваме правата си или да изпълняваме нашите задължения

 

 

 

Когато обработването на данните Ви е в рамките на нашите законни интереси

 

 

Когато обработваме Вашите чувствителни лични данни с цел установяване, упражняване или защита на правни претенции

 

 

 

Когато ни давате съгласието си да обработвате личните Ви данни

 

 

 

 

 

 

Настоящото Уведомление за поверителност е одобрено на 23.05.2018 г.

© Copyright 2019 Daru Car