Въведение

Настоящaта Политика за защита на лични данни на ползватели на уебсайта (наричана за краткост „Политиката”) обяснява как и защо събираме, използваме и съхраняваме лични данни, когато използвате информацията и/или услугите, които Ви предоставяме на нашия уебсайт – darucar.bg.
За целите на приложимото законодателство за защита на личните данни (включително, но без да се ограничава до Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679) -“GDPR”), компанията отговорна за Вашите лични данни е „Дару Кар“ ЕАД (наричано за краткост още „Дружеството”, „Администраторът”), ЕИК 121243960 с адрес и седалище: гр. София 1592, ж.к. Дружба I, ул. Илия Бешков № 2.
Тази Политика се прилага по отношение обработването на всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни”), независимо от неговото качество на служител/работник/кандидат за работа, клиент, потребител, контрагент, корпоративен партньор на Дружеството и/или представител на такова лице, както и на лица, които са подали рекламация, жалба, искане, сигнал, запитване; посредством формите, достъпни на уебсайта darucar.bg.
Настоящата Политика представлява едностранен акт от наша страна и си запазваме правото да я променяме, за което ще бъдете уведомени чрез публикуване на промяната на уебсайта на Дружеството.

Какви лични данни събираме

„Дару Кар“ ЕАД събира и обработва лични данни при попълване на контактни форми за запитвания, искания и заявяване на услуги на уебсайта.
Данните, които могат да бъдат събирани са:
име и фамилия
телефонен номер
електронна поща
адрес
данни за предходна услуга (напр. номер и стойност на последна фактура)
данни за автомобил – модел, марка, година на производство, регистрационен номер, номер на рама на автомобила, за който се отнася запитването, каталожен номер на част
предпочитания и бюджет за закупуване на автомобил

При използване на уебсайта Дружеството не събира и не обработва специални категории лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни, данни за здравословно състояние или данни за сексуалния живот или сексуална ориентация на ползвателите на сайта.
Някои форми на Уебсайта съдържат свободни за попълване текстови полета, в които можете да изберете да предоставите информация, която представлява лични данни, които се отнасят до Вас или до трето лице. Доколкото предоставянето на такава информация не е задължително, ако не е налично правно основание за обработването на такива данни от страна на Дружеството, те ще бъдат изтривани до 1 месец от получаването им.

Цели за обработване на лични данни

Дружеството може да обработва Вашите лични данни за някоя от следните цели:

· За да потвърдим самоличността Ви и да се свържем с Вас, в случай че заявите някоя от услугите, които се предлагат чрез формите на уебсайта като заявката за записване на час за сервиз или регистрация в програмата за лоялни клиенти, както и във всеки друг случай, когато формите за контакт изискват регистрация и/или създаване на потребителски профил за да Ви изпратим всяка информация, която изрично сте поискали от нас; · За да Ви изпращаме маркетингова информация или за провеждане на пазарни проучвания за клиенска удовлетвореност, когато сте се абонирали чрез форма на уебсайт (напр. на страницата ни за Сервизни кампании или абонамент за бюлетин) или по друг начин, чрез електронна поща, SMS, по телефона, традиционна поща, чрез попълване на он-лайн анкети на уебсайта;

За представяне и продажба (включително създаване на потребителски профил, запазване на потребителска кошница, събиране на данни за доставка и плащане) на продукти и услуги, които Дружеството предоставя на ползвателите като търговски представител, който притежава лиценз да обслужва превозни средства на BMW, когато посещавате електронния ни магазин чрез връзката „e-shop”, съобразно целите и основанията, посочени в информацията за поверителност на страницата на магазина;

Основания за събиране на лични данни

„Дару Кар“ ЕАД събира и обработва лични данни въз основа на:
Ваше изрично свободно изразено съгласие;
изпълнение на задълженията на „Дару Кар“ ЕАД по договор, по който Вие сте страна или във връзка със стъпки, които са предприети от Вас преди сключване на такъв договор, включително когато заявявате услуги чрез уебсайта;
законово задължение, което се прилага спрямо „Дару Кар“ ЕАД;
за целите на легитимни интереси на „Дару Кар“ ЕАД или на трета страна, като законните интереси, които се преследват могат да бъдат свързани с осигуряване на мрежова и информационна сигурност, за дейности представляващи директен маркетинг (когато обработването не се основава на изрично съгласие), за вътрешни административни цели, доколкото Администраторът осъществява дейността си като част от група от предприятия, признаване, упражняване и защита на правни претенции.

Съхранение на личните данни

„Дару Кар“ ЕАД съхранява Вашите лични данни, докато разполага с основание за тяхното съхранение.
Дружеството е приело политика за съхранение, защита и изтриване на лични данни, в която са разписани сроковете и начините на съхранение на съответните информационните носители. Във всички случаи данните не се съхраняват за срокове, които надвишават срока за изпълнение на целта, за която са били събрани.

Защита на личните данни

„Дару Кар“ ЕАД използва следните технически и организационни мерки за защита на личните Ви данни:
SSL сертификат, който криптира връзката между Вашето устройство и платформата
всички лица, които са оправомощени от „Дару Кар” ЕАД да обработват лични данни са обвързани с клаузи за поверителност;
при обработване на лични данни Дружеството спазва принципите за защита на данните, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 като въвежда подходящи процедури, правила и мониторинг при обработване на лични данни.

Права на субектите на данни

Право на достъп

Вие имате право да изисквате и получите от „Дару Кар“ ЕАД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.
Вие имате право да получите достъп до Вашите данни, както и до следната информация, отнасяща се до целите, категориите данни, получателите, предвидения срок за съхранение и Вашите права като субект на данни.
„Дару Кар“ ЕАД щеВи предостави при поискване, копие от обработваните Ви лични данни в електронна или друга подходяща форма.

Право на коригиране или попълване

Вие имате право да поискате от „Дару Кар“ ЕАД да коригира неточните Ваши лични данни и да допълни непълните Ваши лични данни.
Регистрираните потребители на сайта могат сами да коригират данните след въвеждане на потребителско име и парола.

Право на изтриване (правото да бъдете забравени)

Вие имате право да поискате от „Дару Кар“ ЕАД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а „Дару Кар“ ЕАД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:
личните данни повече не са необходимите за целите, за които са били събрани или обработвани;
Вие оттеглите своето съгласие, ако обработката на личните данни се основава на съгласие, и няма друго правно основание за обработването;
личните Ви данни са били обработвани незаконосъобразно;
личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазване на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава-членка, което се прилага спрямо Дружеството;
„Дару Кар“ ЕАД може да не е задължен да изтрие Вашите данни на основания, които са изрично предвидени в приложимото законодателство, за което ще бъдете своевременно уведомени.

Право на ограничаване на обработването

Вие имате право да изискате от „Дару Кар“ ЕАД да ограничи обработване на свързаните с Вас данни, когато:
обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
„Дару Кар“ ЕАД не се нуждае повече от личните Ви данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на „Дару Кар“ ЕАД да провери точността на личните данни;
възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на „Дару Кар“ ЕАД имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на преносимост на данни

Имате право да получите лични данни, които Ви засягат или които сте предоставили на „Дару Кар“ ЕАД в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, както и да поискате прехвърлянето на такива данни на друг администратор, когато:
обработването е основано на Вашето съгласие или на договорно задължение на администратора по договор, по който Вие сте страна и;
обработването се извършва по автоматизиран начин.

Правото на прехвърляне на данните от един администратор на друг трябва да е технически осъществимо. Във всички случаи упражняването на правото на преносимост не трябва да влияе неблагоприятно върху правата и свободите на други лица.

Право на възражение срещу обработването

Вие можете по всяко време и на всяко основание да възразите срещу обработване на личните Ви данни от „Дару Кар“ ЕАД, ако данните се обработват на основание легитимните интереси на Администратора или на трето лице, включително профилиране.
Когато обработването се извършва за целите на директния маркетинг, Администраторът ще прекрати обработването за тези цели, когато субектът на данни е подал възражение.
„Дару Кар“ ЕАД може да продължи обработване на лични данни, основаващо се на негови законни интереси или такива интереси на трето лице, ако може да докаже, че съществуват убедителни законови основания за неговото продължаване, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

При посещение и/или използване на уебсайта на „Дару Кар“ ЕАД субектите на данни не са обект на решения, които се основават само на автоматизирано обработване, включващо профилиране, които могат да породят правни последици за тях или да ги засегнат в значителна степен.
Вашите права при нарушение на сигурността на личните Ви данни

Ако „Дару Кар“ ЕАД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ще бъдете уведомени без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.
„Дару Кар“ ЕАД не се задължава да Ви уведомява, ако са предприети подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността или са взети впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви.
Имате право да подадете жалба до надзорния орган в държавата на обичайното си местопребиваване, месторабота или мястото на предполагаемото нарушение, ако считате, че обработването на данни, отнасящи се до Вас нарушава разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679. Без да се нарушава правото на жалба до надзорен орган, всеки субект има право и на ефективна съдебна защита и право на обезщетение и отговорност, ако е претърпял материални или нематериални вреди в резултат на нарушение на разпоредбите на Регламента от страна на Администратор или обработващ.

Предоставяне на личните Ви данни на трети лица

„Дару Кар“ ЕАД може по собствена преценка да възлага обработване от свое име на лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на оповестените тук цели за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.
„Дару Кар“ ЕАД не дава право на използване, не продава, не разкрива и не споделя лични данни за Вас с други лица или с несвързани компании, освен когато това се налага с цел да Ви се предоставят заявените от Вас услуги и когато Вие сте предоставили разрешение.
Настоящата политика за защита на личните данни важи само за сайта, управляван и притежаван от „Дару Кар“ ЕАД. Тя не важи за линковете към други уебсайтове и за данните, събирани от трети страни, които управляват други сайтове и използват „бисквитки“ на тях.
За целите на обработване на личните Ви данни и предоставяне на услугите, „Дару Кар“ ЕАД може да предостави данните на доверени партньори, включително БМВ България ЕООД, дружества от групата и дилърската мрежа на BMW AG, както и на дружества, които работят по възлагане от страна на „Дару Кар“ ЕАД въз основа на договорни отношения и по силата на конфиденциални споразумения(вкл. доставчици на услуги за поддръжка и развитие в сферата на информационните технологии, консултанти в сферата на финансите, счетовоството и данъчнотоо облагане, правни и одиторски услуги, изпълнение на задължения за запазване на документи и информация и други). Тези компании нямат право самостоятелно да споделят тази информация с трети неоторизирани лица.

Създаване на анонимен потребителски профил за уеб анализ

Интернет сайтът на „Дару Кар“ ЕАД използва Google Analyticsи Facebook Pixels – това са служби за уеб анализ, предлагани от Google Inc и Facebook Inc, които използват „Java script” още наричан „бисквити“, с цел анализиране на Вашето потребление на сайта ни. Повече информация за използването на „бисквитки” можете да прочетете в Политика за бисквитки на уебсайта и чрез препратката в съобщението за „Бисквитки”, което ползвателят вижда при първо посещение на страницата.

Данни за връзка с администратора на лични данни

„Дару Кар“ ЕАД, ЕИК/БУЛСТАТ: 200346449

Седалище и адрес на управление: България, гр. София, ул. Илия Бешков №2

e-mail: contact@bmw-darucar.bg

телефон: 029601603
Контакти на отговорното лице по защита на лични данни

Адрес за кореспонденция: България, гр. София, ул. Илия Бешков №2

Електронна поща: gdpr@avtounion.bg
Наименование на надзорния орган в Република България:

Комисия за защита на личните данни

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2